top of page

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver tjenesteydelse udført for kunden af Dyreborg Grafik medmindre der er indgået en skriftlig aftale om, at andre vilkår skal være gældende.

 

Når Dyreborg Grafik påtager sig en opgave udarbejdes et aftalebrev / tilbud, der fastslår opgavens omfang. De i aftalebrevet angivne vilkår og nærværende forretningsbetingelser samt eventuelle senere skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (”Aftalen”) mellem kunden og Dyreborg Grafik.

1. Ydelser

1.1 Dyreborg Grafik tilbyder tjenesteydelser indenfor grafisk design, specifikt områderne visuel identitet, tryksager og markedsføring.

 

1.2 Visuel identitet kan omfatte grafisk design af logo, typografi, farver, artworks, billedstil eksempler og mockups samlet i en designguide. Filformater i AI, EPS, SVG, JPEG, PNG og PDF leveres sammen med designguiden. Der kan evt. som supplement aftales opsætning af skabeloner eller assistance ved implementering.

 

1.3 Tryksager kan omfatte grafisk design og layout af løsblade, foldere, plakater, POS materialer, skilte, emballage mm. Filformat i PDF leveres til kunden eller direkte til trykkeri efter aftale med kunden.

 

1.4 Markedsføring kan omfatte grafisk design af annoncer, outdoor, kampagner, POS materialer, e-mails og opslag til sociale medier (dog ikke video og animationer). Filformater i PDF, JPEG og/eller PNG leveres til kunden, direkte til tabloid eller trykkeri efter aftale med kunden.

2. Tilbud

2.1 Tilbud på enhver grafisk tjenesteydelse jf. pkt. 1.2, 1.3 og 1.4 er gældende overfor kunden i 8 dage fra tilbuds udstedelse af Dyreborg Grafik. Aftalen er indgået når kundens accept / underskrift på tilbuddet er modtaget skriftligt af Dyreborg Grafik.

 

2.2 Dyreborg Grafik kan efter aftale med kunden tage kontakt til relevante underleverandører, f.eks. trykkerier, hvorfra der indhentes et tilbud til kunden. Ønsker kunden at acceptere tilbuddet, skal kunden betale fakturaen direkte ved leverandøren. En underleverandørs faktura er ikke en del af tilbuddet fra Dyreborg Grafik, og betales således derudover.

3. Priser og betaling

3.1 Priserne hos Dyreborg Grafik beregnes ud fra omfanget af kundens opgave. Prisen afgives således på grundlag af de fra kunden modtagne specifikationer i et udførligt skriftligt tilbud. 

 

3.2 Dyreborg Grafik forbeholder sig retten til at fakturere merbetaling efter aftale med kunden, hvis arbejdet undervejs ændrer sig mærkbart i forhold til det, der først er aftalt med kunden. Dyreborg Grafik vil tydeligt oplyse kunden om, hvad ændringerne betyder for prisen - og tiden, hvis det er aktuelt. Det kan være en anden løsning eller en ydelse jf. punkterne under afsnit 3.4, der ikke er med i den oprindelige pris.

 

3.3 Priserne for de aftalte tjenesteydelser, herunder både engangsydelser og løbende ydelser, fremgår af Aftalen / tilbuddet fra Dyreborg Grafik. Medmindre andet fremgår, er alle priser ekskl. moms.

 

3.4 Udover den aftalte pris er Dyreborg Grafik berettiget til at kræve betaling for: 

 

3.4.1 Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale kunden har givet Dyreborg Grafik, herunder information om opgavens omfang og materialets beskaffenhed, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt. 

3.4.2 Arbejde udført i forbindelse med rettelser i det leverede materiale, udover de i forvejen aftalte feedback/korrekturrunder, der fremgår af tilbuddet. 

3.4.3 Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med kunden efter Aftalens indgåelse. 

3.4.4 Arbejde, der er nødvendigt for fuldførelsen af den aftalte opgave, men som  uomtvisteligt ligger uden for det afgivne tilbud.

4. Fakturering

4.1 Faktura fremsendes efter kundens underskrift af Aftalen / tilbuddet og før påbegyndt opgave via e-mail, hvorfra betalingsfristen er 8 dage fra fakturadato, med mindre andet er aftalt. Fakturaen tillægges evt. moms efter gældende momsregler. Ved forsinket betaling pålægges renter og rykkergebyrer i henhold til renteloven.

 

4.2 Ved kørsel til møder med kunden, der ikke kan tages over webcam, telefon eller mail, faktureres en timepris ekskl. moms for den tid, der bruges på transport og besøg hos kunden, og som ellers kunne være brugt på reelt grafisk arbejde. Dyreborg Grafik kører kun til møder på Sjælland. Endvidere faktureres de erhvervsmæssige kørselsudgifter frem og tilbage til kunden med Skatterådets takster pr. kørt kilometer.

4.3 Fakturering kan efter aftale todeles ved priser på over 15.000 kr., således at kunden betaler et depositum på 50% af den samlede pris i Aftalen / tilbuddet før Dyreborg Grafik påbegynder arbejdet med opgaven. De resterende 50% af den samlede pris faktureres når opgaven er fuldført.

 

4.4 Er kundens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Dyreborg Grafik berettiget til delvis fakturering.

5. Ansvar

5.1 Kundens forpligtelser

Kunden er ansvarlig for lovligheden af og ophavsretten til det materiale og den information (tekst, grafik og billeder) som gives til Dyreborg Grafik og senere stilles til rådighed for offentligheden i det af Dyreborg Grafik producerede materiale. Dvs. kunden garanterer at materialet ejes af kunden selv og ikke krænker tredjemands rettigheder eller kan vække anstød i offentligheden. Kunden accepterer således, at beskytte Dyreborg Grafik mod ethvert krav fra en tredjepart.

 

5.2 Ved brug af kundens (virksomhedens) navn på grafisk materiale indestår kunden for, at kunden har retten til det pågældende navn og at brugen heraf ikke krænker andres rettigheder, herunder ophavsret og varemærkerettigheder.

 

5.3 Kunden forpligter sig til og er ansvarlig for, at relevant information om kunden, herunder navn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mail samt virksomhedsnavn og CVR nr. altid er korrekt hos Dyreborg Grafik, hvorfor kunden straks ved ændringer heri skal meddele disse skriftligt til Dyreborg Grafik.

 

5.4 Det er kundens endelige ansvar at sikre, at alt indhold i form af tekst og billeder mm. er korrekt og korrekturlæst, inden det af Dyreborg Grafik producerede materiale offentliggøres eller sendes til tryk.

5.5 Dyreborg Grafik forpligtelser

Dyreborg Grafik er ansvarlig for lovligheden og ophavsretten af det materiale i form af billeder, typografi, artworks mm., der købes på vegne af kunden eller findes via gratis stocksider. Dyreborg Grafik sikrer sig, at dette materiale har en ubegrænset/åben licens og må bruges af kunden i kommercielle sammenhænge.

 

5.6 Dyreborg Grafik er ikke ansvarlig for nogen former for tab eller skader, f.eks. skader på trykmaterialer under og efter levering, samt tabt produktion, salg, fortjeneste, tid mv. for kunden, hvis det grafiske design ikke resulterer i den ønskede effekt eller målsætning.

5.7 Dyreborg Grafik er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører som eksempelvis trykkerier. Såfremt valg af underleverandør er oplyst til og accepteret af kunden, kan Dyreborg Grafik ikke efterfølgende gøres ansvarlig for mangler ved underleverandørens leverancer.

6. Fejl og mangler

6.1 Dyreborg Grafik har intet ansvar for visuelle og funktionelle fejl og mangler, relateret til forhold som ikke er eksplicit skriftligt specificeret af kunden eller Dyreborg Grafik forud for aftalens indgåelse, eller som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur, prøvetryk eller endelig godkendelse, med mindre det handler om utilsigtede tekniske fejl udført af Dyreborg Grafik.

 

6.2 Mindre afvigelser fra godkendt test eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det digitale eller trykte materiale.

 

6.3 Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden pligtig til straks at reklamere herover til leverandøren. Undlades reklamation, eller reklamerer kunden for sent, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende.

 

6.4 Såfremt kunden rejser et erstatningskrav overfor Dyreborg Grafik, kan kravet ikke overstige summen af projektets samlede pris eller summen af kundens samlede betalinger, som er fundet sted de sidste 6 måneder.

7. Levering

7.1 Leveringen af filer foretages typisk via WeTransfer og anses for sket ved meddelelse herom fra Dyreborg Grafik til kunden. Det er kundens ansvar at downloade filerne rettidigt. Efter kunden har modtaget de relevante filer, overdrages den endelige brugsret til kunden.

 

7.2 Levering finder sted på den med kunden aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når Dyreborg Grafik er færdig med arbejdet.

 

7.3 Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogle af de i pkt. 3 og 5 nævnte omstændigheder eller kundens handling eller undladelse, har Dyreborg Grafik ret til en forlængelse af leveringstiden. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at  leveringspriser forhøjes, er Dyreborg Grafik dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt kunden erklærer at ville holde Dyreborg Grafik skadesløs ved betaling af beregnet merpris.

8. Forsinkelse og ophævelse af aftale

8.1 Begge parter er bundet af tilbudskontrakten medmindre, der er tale om væsentlig misligholdelse fra en af parterne. Aftalen kan således ophæves for begge parter i henhold til købelovens gældende regler.

 

8.2 Ved forsinket levering betinget af kundens manglende overholdelse af aftalte frister for levering af arbejdsmateriale o. lign., kan denne ikke betragtes som væsentlig mislighold af aftalen jf. Købelovens bestemmelser, og kan derfor ikke bruges som grundlag for ophævelse af aftalen fra kundens side.

 

8.3 I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede materiale har Dyreborg Grafik intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der beviseligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Dyreborg Grafik ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, lokale og nationale handleplaner, krig og anden lignende force majeure situation.

 

8.4 Dyreborg Grafik er ikke ansvarlig ved en underleverandørs forsinkelse eller manglende udførelse af en opgave i forbindelse med tryk eller fotografi.

 

8.5 Hvis kontrakten ophæves af kunden uden at det skyldes forhold som Dyreborg Grafik bærer ansvaret for, er kunden forpligtet til at betale den pris, der er aftalt. Kunden fraskriver sig således også ejerskabet og brugsretten til det grafiske materiale, der er under produktion.

 

8.6 Dyreborg Grafik kan se sig nødsaget til at ophøre med arbejdet for en kunde, f.eks. hvis kunden misligholder disse betingelser eller hvis betaling ikke finder sted i henhold til Aftalen. Som følge af kundens misligholdelse og/eller andre former for brud på aftalen mellem kunden og Dyreborg Grafik, tilbagebetales forudbetalte beløb ikke til kunden.

9. Ejendomsret og ophavsret

9.1 Kunden får efter betaling og levering brugsret over alt materiale, der er fremstillet af  Dyreborg Grafik til kunden (brugsretten indebærer ikke retten til videresalg af design m.m.). Der kan dog forekomme elementer, som er tilført opgaveløsningen udefra, hvor Dyreborg Grafik tager forbehold i forhold til ejendomsret og brugsret.

 

9.2 Ophavsretten til skitser, layout, rentegning, tekstforslag og andre grafisk udførte værker, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører Dyreborg Grafik jf. Ophavsretsloven, Lov om ophavsret og må ikke uden godkendelse overdrages til tredjepart.

10. Arbejdstid, ferie og helligdage

10.1 Dyreborg Grafiks arbejdstid ligger inden for en almindelig arbejdsuge fra mandag til fredag i tidsrummet kl. 8-16. Dyreborg Grafik holder fri i weekender og på helligdage. Arbejdet udføres altid fra eget kontor i Haslev på Sydsjælland.

 

10.2 Ferier oplyses i god tid overfor kunden. I ugerne op til ferie gøres kunden opmærksom på de gældende feriedage, så arbejdet kan planlægges derefter og påvirke kunden mindst muligt.

11. Markedsføring

11.1 Dyreborg Grafik må henvise til og bruge de materialer, der produceres for kunden i egen markedsføring på www.dyreborggrafik.dk og sociale medier med mindre andet er aftalt.

12. Købeloven

12.1 Dansk lovgivning, herunder Købeloven, finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for retten.

September 2023 / Dyreborg Grafik forbeholder sig retten til ændringer i betingelserne.

bottom of page